انجام کار

هفت نکته کلیدی برای برگزاری اثربخش جلسات مصاحبه در رسیدگی‌های حسابرسان داخلی (قسمت دوم)

/interview-02

در قسمت دوم این نوشته پیرامون برگزاری اثربخش جلسات مصاحبه، هفت نکته عملی و تجربی برای بهبود اثربخشی و نتایج قابل حصول از برگزاری این‌گونه جلسات به‌حضور مخاطبان فرهیخته‌ی چارچوب تقدیم شده است. این نکات دربرگیرنده‌ی مهم‌ترین مواردی است که به گواهِ تجربه، باید در مرکز توجه حسابرسان داخلی قرار گیرد.