برنامه ریزی

برنامه‌ریزی در حسابرسی داخلی

/planning-in-internal-audit

انتشار کتاب جدید: برنامه‌ریزی در حسابرسی داخلی