انتشار کتاب برنامه‌ریزی در حسابرسی داخلی

کتاب «برنامه‌ریزی در حسابرسی داخلی» بر گرفته از چهار رهنمود اجرایی انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی پیرامون برنامه‌ریزی و ارزیابی ریسک تقلب است. از آن‌روی که «برنامه‌ریزی» در کنارِ «کارِ اجرایی»، «گزارشگری» و «پیگیریِ پیاده­‌سازی توصیه‌­ها» یکی از ارکان چهارگانه فعالیت حسابرسی داخلی است، هدف جمع­‌آوری و انتشار این مجموعه از رهنمودها، ارائه رویکردی یکپارچه و مبتنی بر ارزیابی ریسک به‌منظور برنامه‌ریزی فعالیت حسابرسی داخلی در سه سطحِ «راهبردی»، «عملیاتی» و «فنی» بوده است. علاوه بر برنامه‌ریزی، از آنجا که ارزیابی ریسک احتمال وقوع تقلب باید هم به‌صورت یکپارچه و هم در سطح برنامه‌ریزی هر پروژه حسابرسی داخلی مورد توجه قرار گیرد، رهنمود مربوطه نیز در کنار سه رهنمود دیگر ارائه شده است.
رهنمودهای مذکور به ترتیب منطقیِ «تدوین برنامه راهبردی حسابرسی داخلی (2012)»، «تدوین برنامه حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک (2020)»، «برنامه‌ریزی پروژه: تدوین اهداف و دامنه (2017)» و «برنامه­‌ریزی پروژه: ارزیابی ریسک­‌های تقلب (2017)» در کتاب ارائه شده‌اند. کتاب شامل چهار بخش به‌همراه ضمایم، چک‌لیست‌ها و مثال‌های کاربردی است.
 کتاب حاضر، کار مشترک دیگری با «محمد غواصی کناری» عزیز است که با حمایت معنوی «انجمن حسابرسان داخلی» و توسط «انتشارات نگاه دانش» به‌زودی در اختیار مخاطبین گرامی قرار خواهد گرفت.