پیگیری پیاده‌سازی توصیه‌ها، آخرین مرحله از فرآیند چهارگانه‌ی کارِ حسابرسی داخلی است. در این مرحله، حسابرسان داخلی پس از اتمام مهلت از پیش تعیین و توافق شده، دوباره به حسابرسی‌شوندگان مراجعه کرده تا میزان پیشرفت در پیاده‌سازی توصیه‌های خود را با تکیه بر مستندات، بررسی و ارزیابی کنند. به‌نظر من، این مرحله از حسابرسی داخلی مهم‌ترین و البته، مورد غفلت‌ترین آن نیز هست؛ چراکه اگر توصیه‌های حسابرسان داخلی به‌کار گرفته نشود، سودمندی و در مواردی، صحت و کاربردپذیری کار ایشان مورد تردید جدی قرار خواهد گرفت.
در این ویدئو، سازوکار یک کاربرگ جامع به‌مثابه پایگاهی منسجم برای رهگیری پیاده‌سازی توصیه‌ها ارائه شده است. با کاربست این کاربرگ می‌توانید فرآیند پیگیری را تا میزان قابل توجهی بهبود بخشید. در صورت عدم نمایش ویدئو، این‌جا کلیک کنید.