در این رویداد تجربه‌محور، فنون و روش‌های یک مصاحبه‌ی موثر در جریان رسیدگی‌های حسابرسی داخلی برای شناخت دقیق فرآیندها، شناسایی نقاط ضعف کنترلی و ارزیابی وقوع تقلب تشریح خواهد شد. همچنین، الزام‌های برنامه‌ریزی، انجام موثر و نتیجه‌گیری از جلسه‌ی مصاحبه به تشریح مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برای ثبت نام، این‌جا کلیک کنید.