جلسه دفاع از رساله‌ی دکترا در دانشگاه تربیت مدرس با موضوعِ «ارائه‌ی چارچوب مفهومی آموزش نظریه‌ی حسابرسی»

از چپ به راست: دکتر حسین اعتمادی (استاد راهنما)، دکتر حمید حقیقت (استاد داور خارجی)، دکتر جواد رضازاده (استاد مشاور داخلی)، شاهرخ شهرابی، دکتر سحر سپاسی (استاد داور داخلی)

پاسخ به سوالات دکتر محمد امری (داور خارجی به صورت مجازی)