یکی از کاربرگ‌های بسیار موثر و کاربردی جهت افزایش کیفیت رسیدگی در حسابرسی داخلی، استفاده از ماتریس ریسک و کنترل است. با توجه به مولفه‌های بسیار مهمی که من در این ماتریس گنجانده‌ام، فرآیند شناسایی نقاط ضعف و قابل بهبود، آزمون کنترل‌های داخلی، خلاصه‌سازی نکات مستخرج از مصاحبه‌ها و کار میدانی و سایر موارد، به بهینه‌ترین روش ممکن امکان‌پذیر بوده و فرآیند مرور کار برای مدیران و سرپرستان تسهیل خواهد شد. در صورت عدم نمایش ویدئو، این‌جا کلیک کنید.